Address: Barrett Hodgson University, The Salim Habib Campus, NC-24, Deh Dih, Korangi Creek, Karachi
UAN: 021-111 248 338
Phone No: 021-35122931-35
E-mail: qec@bhu.edu.pk